نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

خوارزمشاهیان خاستگاه غلامی و نظامی داشتند. استقرار آنان در خوارزم زمینه توسعه‌طلبی سیاسی آنان را فراهم آورد؛ این توسعه‌طلبی بدون اتکا به توان نظامی مناسب و پویایی آن، و اتخاذ تدابیر سیاسی و نظامی میسر نبود. دستیابی خوارزمشاهیان به قدرت به واسطه تدابیر نظامی بنیانگذاران این حکومت و برخی زمینه‌ها و امکانات بالقوه‌ای بود که مسقط الراس حکومتشان در اختیار آنان نهاده بود. برخی از توانمندی‌ها نیز به واسطه تجربیات و امکاناتی بود که در درگیری‌های مداوم آنان با رقبایشان حاصل شده بود. موقعیت سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و نظامی خوارزم، پیشینه سیاسی حکومت‌های مستقر در خوارزم، بهره‌گیری مناسب از اقوام سرزمینهای فراسوی سیحون، کسب تجربیات نظامی و غنائم جنگی حاصل از درگیری با رقبا، از مهم‌ترین زمینه‌ها و عوامل توسعه نظامی خوارزمشاهیان بود. هدف این مقاله انجام یک پژوهش کتابخانه‌ای ـ تاریخی به منظور بررسی عوامل موثر در ارتقای نظامی خوارزمشاهیان با استناد به گزارش‌های تاریخی و ارزیابی و میزان تاثیرگذاری هریک از عوامل فوق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development of Military Power of Khwarazmshahiyan: Contexts and Causes

چکیده [English]

Khwarazmshahiyan gained military power through slavery positions. Their establishment in Khwarazm paved the way for political expansions – an expansion that was not possible without their reliance on an appropriate military power, and suitable political and military measures. In fact, Khwarazmshahiyan’s access to power was achieved through the right military measures taken by its founders at the right time and within certain potentially productive contexts provided by central governments. They also gained some of their abilities through experience and by employing the facilities obtained through their ceaseless power struggles with their rivals. Political, military, economic and geographic position of Khwarazm; appropriate utilization of tribal lands from beyond Saihoon River; and gaining military experience and trophies of war from conflicts with rival lands were among the most important factors contributing to the military development of Khwarazmshahiyan. Drawing upon historical documents, the present article aims at conducting a library- historical research in order to investigate into the influential factors and the extent to which they contribute to the military development of Khwarazmshahiyan.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khwarazm
  • Khwarazmshahiyan
  • Military
  • Seljuks
  • Ghurids
  • Qrakhitans
  • Kypchak
  • Kanekly