نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بی نالمللی اهل بیت (ع)

چکیده

یکی از برجسته‌ترین اشکال حیات فکری اهل سنّت و جماعت، مربوط به طیفی از ایشان است که توجّه توأمان به خلفای راشدین همراه با اعتقاد به  ائمّة اثنی عشر (ع) را در دایرة باورهای مذهبی خود لحاظ می‌داشتند. مقالة حاضر، با استناد به اجزاء و رسایل متنوّع مجموعه‌ای خطّی به قلم میر جمال‌الدین محمّد حسینی جامی، از صوفیان حنفی‌مذهب سده‌های یازدهم و دوازدهم هجری، نحوة انعکاس این اندیشه را که کاتبش آن را کچکول (کشکول) خویش نامیده، بررسی کرده است. مطالعة حاضر از اهتمام ویژة کاتب صوفی‌مشرب این مجموعة خطّی به متون اهل سنّت خاصّه در حوزة علایق تیموریان و گرایش‌های‌مذهبی اهل تسنّن خراسان و هندوستان و در عین حال ارادت وی نسبت به اهل بیت (ع) و مراثی ایشان و اقبال او نسبت به مضامین شیعی و دودمان صفوی حکایت دارد. از اینرو می‌توان آن را به عنوان نمونه‌ای مجسّم از اندیشه و آمیزه‌ای متوازن از گفتمان شیعه و سنّی موسوم به تسنّنِ دوازده امامی، محسوب داشت.AbstractOne of the most prominent forms of intellectual life among the Sunnites is the one that relates to a group of them who have a joined attention to Orthodox caliphs along with the belief in the Twelve Imams in the circle of their own religious beliefs. The present article studies the reflection of this thought in manuscript miscellanea which is called Kachkul (kashkul) by its writer because of various components and treatises of manuscript miscellanea written by Mir Jamal Al-din Mohammad Husaini Jami: the Hanafite Sufi of the eleventh and twelfth centuries. Present study represents the special attention of this mystic writer of manuscript Miscellanea to the texts of Sunnite, particularly in the field of Timurids interests and religious tendencies of The Sunnites of Khurasan and India, admiring the Ahl al-bait and their elegies and his fortune toward the contents of Shiite and Safavid dynasty. Therefore, it can be counted as an example of such a thought and balanced combination of Shiite and Sunnite discourse titled as Twelver Sunnite.Keywords: Timurids, Safavids, Jamal Al-din Mohammad Husaini, Kachkul, Twelver Shiite, Twelver Sunnite. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Kachkul of Mir Jamal Al -din Mohammad Husaini Jami and the Reflection of the Twelver Sunnite’s Thoughts in It

چکیده [English]

One of the most prominent forms of intellectual life among the Sunnites is the one that relates to a group of them who have a joined attention to Orthodox caliphs along with the belief in the Twelve Imams in the circle of their own religious beliefs. The present article studies the reflection of this thought in manuscript miscellanea which is called Kachkul (kashkul) by its writer because of various components and treatises of manuscript miscellanea written by Mir Jamal Al-din Mohammad Husaini Jami: the Hanafite Sufi of the eleventh and twelfth centuries. Present study represents the special attention of this mystic writer of manuscript Miscellanea to the texts of Sunnite, particularly in the field of Timurids interests and religious tendencies of The Sunnites of Khurasan and India, admiring the Ahl al-bait and their elegies and his fortune toward the contents of Shiite and Safavid dynasty. Therefore, it can be counted as an example of such a thought and balanced combination of Shiite and Sunnite discourse titled as Twelver Sunnite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timurids
  • Safavids
  • Jamal Al-din Mohammad Husaini
  • Kachkul
  • Twelver Shiite
  • Twelver Sunnite