نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

امنیت یکی از مقوله­های اساسی در نظام­های سیاسی است که ثبات و پایداری آن را رقم می­زند و نیز از جمله شاخص­های ضروری برای پیشرفت یک جامعه محسوب می­شود. نبود امنیت، شکنندگی و ناپایداری نظام سیاسی را درپی دارد. از این رو حکومت­ها به شیوه­های گوناگون بر آن بوده­اند تا از چالش­های برهم زنندۀ امنیت قلمرو خود جلوگیری کرده و با عوامل ناامنی بستیزند. یکی از مشکلات حکومت قاجاریه چالش­های امنیتی بود که به علّت­های گوناگون با آن­ها رو به رو بود. عوامل متعددی، در این دوره، امنیت اجتماعی را به هم می­ریخت و با همة تدابیری که برخی از رجال دولت برای غلبه بر ناامنی­ها به کار می­بستند، امنیت پایدار پدید نمی­آمد. در این مقاله برخی از عوامل مؤثر در بروز ناامنی اجتماعی در دوره قاجاریه به شیوه توصیفی- تحلیلی، بررسی و تبیین شده است. یافته پژوهش نشان می­دهد که از جنبۀ درونی، ساختار سیاسی موجود (تفکر ایلی حاکمیت، بافت قومی ـ قبیله­ای جمعیت، حاکمیت استبدادی شاهزادگان قاجاریدر ایالات)، مؤلفه اصلی در بسترسازی ناامنی در این دوران بوده است. AbstractFor a political system, security is one of the instrumental categories which determine the stability of a government, and it is a necessary index of progress in a society. Absence of security can lead to political instability and impermanence. Using different measures, therefore, governments have always tried to prevent the factors challenging the security and peace in their territories. The Ghajarid government suffered from security problems for different reasons. Various factors challenged the social security, and although some of the statesmen took drastic measures to prevent unrest and commotion, permanent stability did not emerge during the period. The present study deals with some of the main causes of social unrest during the Ghajarid period in a descriptive-analytical manner. Findings show that the political structure created the predisposition to unrest and insurrection since it was based on tribal bases of ruling, tribal and ethnic supremacy and the despotic rule of Ghajarid princes in different provinces; and it was the main internal root of instability.Key Words: Ghajarid, Security, Unrest, Rulers of Provinces, Tribes, Security Forces.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reasons behind Instability and Absence of Security during the Ghajarid Period

چکیده [English]

For a political system, security is one of the instrumental categories which determine the stability of a government, and it is a necessary index of progress in a society. Absence of security can lead to political instability and impermanence. Using different measures, therefore, governments have always tried to prevent the factors challenging the security and peace in their territories. The Ghajarid government suffered from security problems for different reasons. Various factors challenged the social security, and although some of the statesmen took drastic measures to prevent unrest and commotion, permanent stability did not emerge during the period. The present study deals with some of the main causes of social unrest during the Ghajarid period in a descriptive-analytical manner. Findings show that the political structure created the predisposition to unrest and insurrection since it was based on tribal bases of ruling, tribal and ethnic supremacy and the despotic rule of Ghajarid princes in different provinces; and it was the main internal root of instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • Security
  • Unrest
  • Rulers of Provinces
  • Tribes
  • Security Forces