نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شکل­گیری دولت ماد میان پایان سدة هشتم تا پایان سدة هفتم ق.م. یکی از مسائل مناقشه ­برانگیز مطالعات خاور نزدیک باستان در چند دهة اخیر بوده است. مناقشة اصلی، پیرامون اعتبار منابع کلاسیک، به‌ویژه «گفتار مادی» هرودوت در بازسازی تاریخ ماد است که امروزه در بازنگری روند شکل­گیری دولت در ماد، به دلیل عدم تطابق ظاهری آن با منابع خط میخی معاصر با دورة ماد زیر سؤال رفته است. در مقالة حاضر با بازنگری گفتار مادی و به­ویژه روایت ­بنیان­گذاری پادشاهی ماد، تلاش شده است تا اعتبار این روایت در بازسازی تاریخ ماد از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. به نظر می­رسد اگرچه هرودوت از منابع شفاهی برای نگارش گفتار مادی در کتاب «تواریخ» خود بهره جسته است اما برخلاف انتقادات برخی پژوهشگران، این روایت هرودوت به‌هیچ‌روی بر پایة عناصر حماسی شکل­ نگرفته­ است. همچنین ناهمسانی «گفتار مادی» هرودوت با منابع خط میخی در برخی موارد ظاهری و در موارد دیگر صرفاً به دلیل تفاوت در رویکرد هرودوت و سالنامه­های شاهی میان­رودانی نسبت به مادها است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of Median State Formation in Herodotus’ Mêdikos Logos

چکیده [English]

The formation of Median state, which is dated from the end of the 8th century to the end of 7th century B.C., has become a controversial subject in the ancient Near Eastern studies. The main issue in these studies is the reliability of classical sources, especially Herodotus’ “Mêdikos Logos”, in the reconstruction of Median history which in the recent assessments of state formation in Media, has been questioned because of its apparent contradiction with the cuneiform sources contemporary to the Median period. Present article aims at reassessing the credibility of this narrative in the reconstruction of Median history by reviewing Mêdikos Logos, particularly the foundation of kingship in Media. It seems that, even though, Herodotus has used oral sources for compiling Mêdikos Logos in his Histories, but contrary to some critics, Herodotus’ narrative did not take shape based on epic elements at all. Furthermore, supposed contradictions between Mêdikos Logos and cuneiform sources are partially sketchy. In the other cases, this is due to different approaches between Herodotus and Mesopotamian royal annals about Medes.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Cuneiform Sources
  • Classical Sources
  • Herodotus
  • Mêdikos Logos