آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 201
تعداد عدم پذیرش 292

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 201
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
درصد پذیرش 38 %