به اطلاع استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند مجله تاریخ ایران از شماره های آتی خود تمرکز بیشتر را بر پذیرش مقالات پژوهشی در حوزه های تاریخ نظری، تاریخ تحلیلی و تبیینی، موضوعات تاریخی جدید و همچنین کاربست نظریه های جدید قرار خواهد داد و از پذیرش مقالات تاریخی که صرفا بر اساس روایت تاریخی و یا اسناد تاریخی صرف مبتنی باشند خودداری خواهد کرد. لذا لازم است تا نویسندگان محترم پیش از ارسال مقالات خود به این نشریه موارد ذکر شده را مراعات فرمایند.