خط‌مشی داوری: دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)

فرآیند بررسی، جنبه مهمی از فرآیند انتشار یک مقاله است. این فرآیند به یک ویراستار در تصمیم‌گیری در مورد مقاله کمک می‌کند و همچنین نویسنده را قادر می‌سازد تا نسخه خطی را بهبود بخشد. کلیه مقالات تحقیقاتی ارسال شده به مجله تاریخ ایران توسط متخصصین در تاریخ ایران برای افزایش بهتر تحقیقات مورد بررسی دقیق و دوسوکور قرار می گیرند.

هویت نویسنده (ها) از نسخه خطی حذف می‌شود و در طول فرآیند بررسی از نظر داوران محافظت می‌شود. داور تنها نسخه خطی را بدون هیچ‌گونه اطلاعاتی که بتواند هویت نویسنده (نویسندگان) را کشف کند، دریافت می‌نماید. اطلاعات حذف شده شامل نام نویسنده(ها)، آدرس/وابستگی، کشور، تلفن/فاکس و ایمیل است. هر گونه اطلاعاتی در تأییدیه و اعلامیه تعارض منافع که ممکن است منجر به کشف هویت نویسنده شود نیز قبل از ارسال آن به داوران از نسخه خطی حذف می‌شود.

دست نوشته‌ها به اعضای هیئت تحریریه مجله یا سایر داوران واجد شرایط اختصاص داده می‌شود. فرآیند بررسی با استفاده از سیستم مدیریت نسخ خطی انجام می شود. داوران، پس از بررسی مقاله ارسالی یکی از توصیه‌های زیر را ارائه می‌دهند:

  • پذیرش بدون قید و شرطپذیرفتن، با یا بدون ویرایش‌های سرمقاله.
  • قبول مشروطاز نویسندگان دعوت کنید تا قبل از تصمیم گیری نهایی، نسخه خطی خود را برای رفع نگرانی های خاص بازبینی کنند.
  • رد کردن به شکل فعلیرد کنید، اما به نویسندگان نشان دهید که کار بیشتر ممکن است ارسال مجدد را توجیه کند.
  • عدم پذیرش کاملرد مستقیم، معمولاً به دلایل علاقه متخصص، فقدان تازگی، پیشرفت مفهومی ناکافی یا مشکلات فنی و/یا تفسیری عمده.

پس از بررسی نسخه خطی، گواهی بازبینی برای داوران صادر می شود