کلیه اصلاحات انجام شده در مقاله منتشر شده در مجله، با مجوز سردبیر مجله انجام خواهد شد. ویراستاران در مورد میزان اصلاحات تصمیم خواهند گرفت. اصلاحات جزئی مستقیماً در مقاله اصلی انجام می شود.

اشتباه (Erratum)

خطای معرفی شده توسط ناشر که بر یکپارچگی نسخه ذخیره شده، شهرت نویسندگان یا شهرت مجله تأثیر می‌گذارد، اصلاحیه (Erratum) نامیده می‌شود.

Erratum بیانیه‌ای از نویسندگان مقاله اصلی است که به طور خلاصه هرگونه تصحیح (های) ناشی از اشتباهات یا حذفیات را توضیح می‌دهد. هر گونه تأثیر بر نتیجه گیری مقاله باید مورد توجه قرار گیرد. مقاله اصلاح شده از مجله آنلاین حذف نمی‌شود، اما اطلاعیه اشتباه داده می‌شود. Erratum به صورت رایگان در دسترس همه خوانندگان قرار گرفته و به مقاله اصلاح شده پیوند داده می‌شود.

الحاقیه (Addendum)

ضمیمه (الحاقیه)، یک اطلاعیه در مورد اضافه شدن اطلاعات به یک مقاله است. ضمیمه‌ها زمانی منتشر می‌شوند که ویراستاران تصمیم بگیرند که ضمیمه برای درک خواننده از بخش قابل توجهی از مشارکت منتشر شده بسیار مهم است. ضمائم شامل Editorial Expression of Concern است که بیانیه سرمقاله ای است که خوانندگان ما را نسبت به نگرانی‌های جدی در مورد مقاله منتشر شده آگاه می‌کند. سرمقاله ابراز نگرانی معمولاً پس از در دسترس بودن اطلاعات بیشتر با اصلاحیه دیگری به روز می‌شود.

ضمیمه‌ها با انتشار اصلی مغایرتی ندارند، اما اگر نویسنده سهواً اطلاعات قابل توجهی را که در آن زمان موجود بود حذف کرده باشد، این مطالب می‌تواند به عنوان یک ضمیمه منتشر شود. ضمائم ممکن است بر اساس خط مشی مجله مورد بازبینی همتایان قرار گیرند و معمولاً تحت نظارت ویراستاران مجله هستند. ضمیمه‌های مربوط به محتوای مقاله فقط به ندرت و تنها زمانی منتشر می‌شوند که سردبیران مجله تصمیم بگیرند که یک ضمیمه برای درک خواننده از بخش قابل توجهی از مقاله منتشر شده بسیار مهم است. همه ضمیمه‌ها به مقاله اصلی که به آن مربوط می‌شوند پیوند دارند.

استرداد (Retraction)

بازپس‌گیری، اعلامیه‌ای است مبنی بر اینکه مقاله نباید به عنوان بخشی از ادبیات علمی در نظر گرفته شود. در صورتی که شواهد واضحی مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن یافته‌ها وجود داشته باشد، بازپس گیری صادر می‌شود، این می تواند در نتیجه سوء رفتار یا اشتباه صادقانه باشد. پس گرفتن در صورتی انجام می‌شود که:

این یافته‌ها قبلاً بدون ارجاع، مجوز یا توجیه مناسب در جای دیگری منتشر شده است.

اگر اثر سرقت ادبی باشد.

اگر کار گزارش تحقیقات غیراخلاقی باشد.

برای حفظ یکپارچگی سابقه، مقاله پس گرفته شده از مجله آنلاین حذف نمی‌شود، اما اخطار پس گرفتن داده می‌شود، همچنین به صورت رایگان در دسترس همه خوانندگان قرار می‌گیرد و به مقاله پس گرفته شده پیوند داده می‌شود. هنگامی که نویسندگان اشتباهات علمی قابل توجهی را کشف کرده باشند، می‌توانند پس‌گیری‌ها را منتشر کنند. در موارد دیگر، ویراستاران یا ناشر ممکن است به این نتیجه برسند که پس گرفتن مناسب است. در همه موارد، انصراف نشان دهنده دلیل عمل و مسئولیت تصمیم گیری است. در صورتی که بدون توافق نویسندگان، پس‌گیری صورت گیرد، به آن نیز توجه می‌شود.

در موارد نادر و شدید که شامل نقض قانونی است، ناشر ممکن است یک مقاله را ویرایش یا حذف کند. اطلاعات کتابشناختی مقاله برای اطمینان از صحت پیشینه علمی حفظ خواهد شد.

دستورالعمل های COPE برای پس گرفتن مقالات را بخوانید

اصلاحیه (Corrigenda)

تصحیح (اصلاحیه)، اعلان خطای مهمی است که نویسندگان مقاله مرتکب شده‌اند. همه تصحیحات معمولاً توسط سردبیران مجله تأیید می‌شوند. تصحیح یا تصحیح نویسنده، اعلان خطای مهمی است که توسط نویسنده (ها) صورت گرفته و بر سابقه انتشار یا یکپارچگی علمی مقاله یا شهرت نویسندگان یا مجله تأثیر می‌گذارد.