بازشناسیِ تعامل روحانیت و صفویان
بازشناسیِ تعامل روحانیت و صفویان

مجید حاجی بابایی؛ ابراهیم اصلانی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1388، ، صفحه 27-46

چکیده
  شکل‌گیری حکومت فراگیر شیعه‌مذهب صفوی در ایران، زمینه‌ساز تحول در مناسبات دین و دولت در تشیع گردید. روحانیان به عنوان بخش مهمی از نهاد مذهب در شرایط ویژه و تاریخی‌ای قرار گرفتند. پادشاهان صفوی نیز در ...  بیشتر