لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)
لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)

منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 76-103

چکیده
  هدف: دولت پهلوی اول، به موازات تأسیس نهادهای نظامی، اداری، و آموزشی مدرن، نظام پوشاک متحدالشکل (یونیفُرم) را در ابعاد گسترده برای مردان و تا حدودی زنان، در ایران اعمال کرد. این نظام پوشاک بازنمودِ سلطه‌ی ...  بیشتر