«دولت مقتدر» و مسئلۀ «وحدت ملی» در مجلۀ آینده
«دولت مقتدر» و مسئلۀ «وحدت ملی» در مجلۀ آینده

کیانوش افشاری؛ حامد عامری گلستانی؛ شیوا جلال پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 123-144

https://doi.org/10.52547/irhj.15.1.123

چکیده
  از دل زمانۀ پرآشوب مشروطیت دو ایدۀ مهم برآمد که بر مبنای یک «زمینۀ» مهم گسترش یافت: «دولت مقتدر» و «وحدت ملی». این دو مفهوم پس از مشروطیت به­عنوان «انگیزه» و «نیت» بسیاری از ...  بیشتر