نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.52547/irhj.2022.224921.1098

چکیده

هدف: دو ایدۀ مهم، پس از مشروطیت، بر مبنای یک «زمینۀ» مهم گسترش یافت: ایجاد «دولت مقتدر» و «وحدت ملی». در میان بسیاری از روشنفکران، این دو به عنوان «انگیزه» و «نیت» متجددانه رشد پیدا کرد و از دل زمانۀ پرآشوب پس از مشروطیت برآمد. در این میان، امنیت یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های روشنفکران و رجال آن روزگار بود که هم «دولت مقتدر» را طلب می‌کرد و هم موجب ایجاد «وحدت ملی» می‌شد. از این‌رو در نوشته‌های دوران گذار از قاجار به پهلوی توجه به این موضوع بسیار زیاد بود. مسئلۀ اساسی این مقاله، یافتن نسبت این دو، از خلال بررسی یکی از مهم‌ترین مطبوعات اواخر قاجار و اوایل پهلوی، یعنی «آینده» و گفتارهای بنیان‌گذار آن محمود افشار یزدی است.این مقاله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که میان مسئلۀ «وحدت ملی» و ایدۀ «دولت مقتدر» در مجلۀ «آینده» چه نسبتی وجود دارد؟

روش: هرمنوتیک قصدگرایِ اسکینر

دستاوردها: «آینده» با تأکید بر لزوم «وحدت ملی» و تبیین شاخص‌های آن، «دولت مقتدر ملی مشروطه» را یکی از لوازم اساسی برای تحقق آن می‌داند. همچنین، «وحدت ملی»، در «آینده»، به‌صورت یک تفکر «منظومه»‌ای با مقولاتی چون امنیت و تعلیم و تربیت نیز ارتباطی وثیق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"Powerful Government" and the Issue of "National Unity" in Ayandeh Magazine

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Afshari
  • Hamed Ameri Golestani
  • Bahram Yousefi
  • Shiva Jalalpoor

Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: Two important notions, after Constitutionalism, were developed on the basis of an important "background": the creation of a "sovereign state" and "national unity". Among many intellectuals, these two grew as modern "motives" and "intentions" and emerged from the heart of the turbulent post-constitutional era. Security, meanwhile, was one of the main demands of the intellectuals and statesmen of the day, demanding both "sovereign state" and "national unity." Hence, in the writings of the transition period from Qajar to Pahlavi, much attention was paid to this issue. The main question in this article is to find the relationship between these two through a review of one of the most important press of the late Qajar and early Pahlavi, namely "Ayandeh" and the speeches of its founder Mahmoud Afshar Yazdi. This article seeks to answer the question: What is the relationship between "national unity" and the notion of " sovereign state " in "Ayandeh" magazine?

Method: Skinner's intentional hermeneutics

Results: "Ayandeh", emphasizing the need for "national unity" and explaining its characteristics, considers the "powerful national constitutional government" as one of the basic tools for its realization. Moreover, "national unity" in "Ayandeh", as a "systemic" thinking, is closely related to categories such as security and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sovereign State
  • Reza Shah
  • Ayandeh Magazine
  • Mahmoud Afshar Yazdi
  • National unity