خودای‌نامگ در بندهشن (گزارش تاریخ ساسانیان در بندهشن)
خودای‌نامگ در بندهشن (گزارش تاریخ ساسانیان در بندهشن)

شهرام جلیلیان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-111

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.71

چکیده
  متن‌های زردشتی فارسی میانه که پس از واژگونی شاهنشاهی ساسانیان و در سدة سوم هجری/ نهم میلادی، بر بنیاد ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستای روزگار ساسانیان تدوین و گردآوری شده‌اند، برای شناخت دین، فرهنگ و تاریخ ...  بیشتر