نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

10.52547/irhj.2022.225500.1111

چکیده

باستانی پاریزی در تاریخ‌نگاری و به‌ویژه توجه به تاریخ اجتماعی، صاحب سبک و دارای شهرت علمی است. در تاریخ‌نگاری او چند زمینۀ مطالعاتی اهمیت دارند، از جمله: تاریخ اجتماعی، نقش زن در تاریخ، و تاریخ‌نگاری محلی. در اندیشه و نوشته‌های او تاریخ‌‌نگاری محلی با تأکید بر کرمان و پاریز، جایگاه مهمی دارد و نقش زن در تاریخ، حلقۀ واسط میان تاریخ‌نگاری محلی و تاریخ اجتماعی است. او این موضوع را در مجموعۀ مقالات و کتاب‌هایی مانند «جای پای زن در تاریخ» و گذر زن از گدار تاریخ کاملاً خود را نشان داده است. مهمتر آنکه بستر مطالعاتی او برای این موضوع تاریخ محلی است و گاه پای را از کرمان فراتر نهاده و در جستجوی شواهد تحقیقی همۀ تاریخ‌های محلی را مورد توجه قرار می‌دهد. این پژوهش در این راستا به مطالعه آثار باستانی پاریزی، مورخ، ادیب و شاعر معاصر پرداخته است تا بتواند بازنمایی جایگاه و نقش زن در تاریخ از دیدگاه وی را با تأکید بر تاریخ ملی و محلی بررسی نماید. او به جریان تاریخ‌نگاری معترض است که نقش زن را در تاریخ بررسی نکرده است به همین دلیل کوشش می‌کند تا جایگاه زن در تاریخ را از تاریخ محلی توأمان با تاریخ ملی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of Women in the Local Historiography of Bastani Parizi’s Opinion

نویسنده [English]

  • maryam abotalebi parizi

Islamic Azad University, Baft Branch

چکیده [English]

Bastani Parizi, Persian historian and writher, had a personal writing style and a scientific reputation in historiography, especially attention to social history. Several fields of study are important in his historiography, including: social history, the role of women in history, and local historiography. In his point of view and writings, local historiography with an emphasis on Kerman and Pariz, his homeland, is very significant and the interface between local historiography and his social approach. He has researched very well on these subjects, such as a collection of articles and books including “Woman's footprint in History” and Passing women along the Pass of History (Gozar-e Zan az Godar-e Tarikh). More importantly, local history especial Kerman and other provinces are such an excellent case study in his historiography. In this regard, the paper has studied Bastani Parizi, the historian, writer and literate, to examine the representation of the position and role of women in history from his perspective with emphasis on national and local history. He protests against the researcher and historians that have not examined the role of women in history, so he tries to explain the role of women in history from local history to national history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woman
  • Historiography
  • Local History
  • Kerman
  • Bastani Parizi
  • Social History