نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

چکیده

دربارة محمدعلی حزین لاهیجی و آثارش پژوهش‌هایی صورت گرفته است. اما، هنوز جای تحقیق دربارۀ زوایای ناشناختۀ حیات وی وجود دارد. در مقالة حاضر به مسایلی چون چگونگی اوضاع زمانة او، وضع اجتماعی و اقتصادیش، تأثیر آن بر زندگانی و مهاجرتش، و نیز افکارش دربارة هند (1180- 1146 ق) پرداخته شده‌است. یافته‌های اساسی این تحقیق که به روش تاریخی صورت گرفته‌است، مدلل می‌دارد که حزین از چهره‌های فرهنگی عصر خود بوده که به دلیل تغییر شرایط سیاسی ایران، ناچار به ترک آن‌جا و عزیمت به هند شده‌است. وی از جمله پیشگامان منتقدین اوضاع ایران و هند عصر خود است و نگاهی ستایش‌آمیز به فرنگ دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hazin Lahiji in India

چکیده [English]

Several researches have been done about Mohammad 'Ali B. Abi Taleb Hazin Lahiji (1692-1766) and his works, yet many aspects of his life remain unstudied. In the present article, allotted to Hazin's life in India, the following questions have been dealt with: the contemporary conditions of his lifetime and his class position, how these affected his life and immigration, and his thoughts about India and his life there. The findings of this research, which utilizes the historical approach, affirm that Hazin was one of the major cultural figures of his own era, and was forced to immigrate to India due to changes in the political scene. He is one of the predecessors of social criticism in Iran and India, and views the West with praise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lahiji
  • Iranian immigrants
  • Iran
  • India
  • Farang
  • Safavids
  • Afsharids