نوع مقاله : مروری

نویسنده

استاد دانشکدة هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

فرهنگ و تمدن ایرانی، با ظهور اسلام در خدمت پویایی و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی قرار گرفت؛ و متعاقب ورود ترکان و مغولان به حوزۀ تمدنی و فرهنگی ایران، مدیریت مجموعۀ فرهنگی نوپدید را بر عهده گرفت. هدف این مقاله، با تکیه بر روش تاریخی، شناخت نحوۀ تعامل فرهنگ‌های سه‌گانه در تختگاه فارس- شیراز- طی سده‌های هشتم و نهم قمری است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فرهیختگان ایرانی اعم از دیوانسالار و غیر آن، در میان فرهنگ‌های گوناگون پیوند و تعامل برقرار کردند و با مدیریت مجموعۀ فرهنگی نوپدید، در شاخه‌های مختلف هنری از جمله تذهیب، نگارگری، و کتاب‌آرایی آثار بدیعی خلق نمودند. بدین ترتیب فرهنگ و تمدن ایرانی باز هم اثرگذاری خود را تداوم بخشید. آل اینجو، آل مظفر، و تیموریان در بسترسازی این حرکت نقش چشمگیری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Interaction between Iranian, Islamic and Turkish Cultures in Shiraz between the Eighth and Ninth Centuries

چکیده [English]

With the emergence of Islam, the Iranian culture devoted itself to the flourishing and expansion of the Islamic culture; and with the consequent entry of the Turks and Moguls into the Iranian cultural scene, Iran undertook the responsibility of a completely new cultural system. The aim of this article is to use the historical approach of research in order to identify the interaction of the three cultures in the Iranian capital of Shiraz in the 8th and 9th centuries. Results show that the Iranian Intellectuals and luminaries created a sort of bind between the cultures and by managing the newly-flourished culture, created spectacular works of art and craft. Thus, the Iranian culture once again maintained its influence. Al - Injuids, Al - Mozafarids, and the Timurids played major parts in the mentioned events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Islam
  • Shiraz
  • Culture
  • Art
  • Injuid
  • Muzafarid
  • Timurid