نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت‌های بزرگ تاریخ ایران به شمار می‌آید، اما به رغم دفاع از مرزهای گستردۀ خود، بسیار بی‌ثبات بوده و همواره با بحران‌های سیاسی داخلی درگیر بوده‌است. از این رو، در اوج اقتدار به یکباره و در پی یک بحران داخلی سقوط کرد. بررسی آماری دربارۀ ایلخانان در ایران نشان می‌دهد که سه عامل سن رسیدن به سلطنت، سن رخداد مرگ و مدت سلطنت آنها مؤلفه‌هایی تأثیرگذار در بی‌ثباتی مداوم آن دولت و نیز سقوط غیرمنتظرۀ آن بوده‌است. تحقیق این مقاله بر اساس کاربرد علم آمار در تاریخ‌نگاری (Cliometrics) صورت گرفته که طی آن داده‌های آماری بر یک بستر زمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و دیگر عوامل مؤثر در بی‌ثباتی و سقوط آن در اینجا مورد نظر نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Statistical Study of the Instability of the Il-Khanid Dynasty

چکیده [English]

The Il-Khanid dynasty of the Mongol Empire captured Iran and took the power after a nearly 40 years of war, and ruled it for 80 years (1258-1335 C / 656-736 A.H). Considering the military power and the vastness of the realm, it was one of the greatest governments in the history of Iran. However, it was also one of the most unstable of them, a battleground of domestic political crises. Therefore, because of these domestic crises, it faced its downfall while still in its apex of sovereignty. A statistical study of the Il-Khanid’s sway over Iran reveals the three influential elements in its instability and unexpected downfall: age of assuming the crown, age of dying, and the duration of kingship. This article rests only on the function of statistics in cliometrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Il-Khanid
  • Political History
  • Political instability
  • Government Chronology