نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

این مقاله با اتکاء به برگه‌هایی از اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی در اوایل دورۀ سلطنت رضاشاه، اسناد آرشیو ملی بریتانیا در لندن و اسنادی از آرشیو ملی امریکا در مریلند، موضوع گسترش موازنۀ تجاری و سیاسی ایران با شوروی را به بحث می‌گذارد و نقش عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه را در این زمینه بررسی می‌کند. این اسناد علل و عواملی را که بعدها باعث فروگرفتن تیمورتاش شد، در روندی تاریخی به بحث می‌گذارند و روایتی جدید از این موضوع عرضه می‌کنند. مسألۀ اصلی مقالۀ حاضر به نقش تیمورتاش در برقراری توازن در مناسبات خارجی با قدرت‌هایی مانند انگلیس، شوروی و آلمان اختصاص دارد، اما مخالفان داخلی و خارجی او را هم معرفی می‌کند و تأثیر این مخالفت‌ها را بر سرنوشت آتی وی به اختصار شرح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Abdol-Hossein Teimurtash and Iran’s Foreign Relations, in the Light of the Newfound Records

چکیده [English]

This article discusses the political and commercial relations between Iran and Soviet Union and the role Abdol-Hossein Teimurtash - the Minister in the Court of Reza Shah- did play in them. For that purpose, the article consults many pages of the records of Special Royal Office of Reza Shah, US National Archive in Maryland and British Records of National Archive. These records discuss, in a historical process, the reasons behind the overthrow of Teimurtash in later years and present a new narration of the issue. The article’s main focus is on the role of Teimurtash in establishing a political balance between Iran’s foreign relations with UK, USSR and Germany. It also introduces those who opposed to him both inside Iran and describes the effect of these oppositions in his fate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teimurtash
  • Waimar Republic
  • Harold Nicolson
  • Chechrin
  • Foreign Relations