نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران

چکیده

از مرگ خسرو پرویز در فوریۀ 628 میلادی تا تاج‌گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدّت شهریاری، و حتی چگونگی پی‌هم‌آیی پاره‌ای از آنها، که البته همگی پادشاهانِ دست‌نشاندۀ بزرگان و شاه‌گزینان نیرومند ایرانی بودند، چندان شناخته‌شده و روشن نیست. نمونۀ آشکار چنین ناشناختگی تاریخی، در پیوند با دورۀ شهریاری گُشنَسب‌ده/ پیروز گُشنَسب‌ده، و خُرَّزاد خسرو/ فرُّخزاد خسرو دیده می‌شود، و مسئلۀ مهمّ آن است که آیا گُشنَسب‌ده و پیروز گُشنَسب‌ده، یک پادشاه بوده‌اند یا نه، و اگر احتمالاً یک پادشاه بوده‌اند، و پیروز نام شاهانۀ گُشنَسب‌ده بوده است، آیا وی پس از مرگ بوران پادشاه شده بود، یا در دورۀ پس از مرگ آزرمیدخت؟ همچنین باید پرسید که آیا خُرَّزاد خسرو و فرُّخزاد خسرو، یک پادشاه بوده‌اند یا نه، و اگر احتمالاً یک پادشاه بوده‌اند، آیا او پس از مرگ آزرمیدخت پادشاه شده بود، و یا پس از مرگ دو جانشین او، خسرو پسر مهرگُشنَسب و پیروز گُشنَسب‌ده؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Two Kings on the Verge of The Fall of The Sasanid

چکیده [English]

Since the death of Xusrō II Parviz in the February of 628 A. D to the coronation of Yazdgerd III in the June of 623 A. D، more than ten kings most of whom were stooges of the powerful Iranian noblemen and king electors and whose genealogies، duration of reigns and even the order by which one succeeded the other are still unknown and unclear ascended to the unstable throne of Sasanid kingdom. One shining example of such historical obscurity is observed in relation with the reign of Gošnasb-deh/ Pērōz Gošnasb-deh and Xwarrah-zād Xusrō/ Farroxzād Xusrō. The major question is whether Gošnasb-deh and Pērōz Gošnasb-deh were the one and the same king and if so and if Pērōz was simply the royal name of Gošnasb-deh، did he come to the throne after the death of Bōrān or after the death of Āzarmīgduxt? One also needs to ask whether Xwarrah-zād Xusrō and Farroxzād Xusrō were the one and the same and if so، did he ascend to the throne after the death of Āzarmīgduxt or after the death of her two successors، Xusrō son of Mīhr-Gošnasb and Pērōz Gošnasb-deh?
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sasanid
  • Gošnasb-deh
  • Pērōz Gošnasb-deh
  • Xwarrah-zād Xusrō
  • Farroxzād Xusrō