نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خوارزمی

چکیده

گرجستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت حساس جغرافیایی و تا حدودی مذهبی آن در امپراتوری مغول اهمیت ویژه‌ای یافت. با تأسیس حکومت ایلخانی و رویارویی آن با اردوی زرین در دشت قپچاق این اهمیت دوچندان شد. از سوی دیگر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، نظامی و اجتماعی در منطقه و در کل قلمرو ایلخانی موجب شد تا این حکومت به تداوم حاکمیت خاندان‌های محلی در این منطقه رضایت داده و از تلاش برای الحاق کامل آن به قلمرو ایلخانی پرهیز کنند. در چنین شرایطی بود که نقش حکومت محلی گرجستان، یعنی پادشاهی باگراتیدی، نوع مناسبات آن با حکومت ایلخانی و تحولات ناشی از این مناسبات نیز از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخوردار گردید. از این رهگذر بود که تحولات سیاسی گرجستان، تابعی از وضعیت حکومت ایلخانی و به ویژه مناسبات آن با اردوی زرین شد. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال تبیین و تحلیل تحولات سیاسی گرجستان از منظر مناسبات آن با حکومت ایلخانی و در پی پاسخ به این پرسش است که گرجستان از نظر سیاسی در این دوره چه وضعیتی داشته و این وضعیت، تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که ایلخانان از یک سو برای حفظ سلطه خود بر این منطقه مهم به شاهان تابع باگراتیدی به عنوان قدرت برتر سیاسی منطقه نیاز داشتند و از طرف دیگر می‌کوشیدند به اشکال مختلف از قدرت‌یابی بیش از حد آنان جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relations between the Bagratid Dynasty and the Ilkhanid Government

چکیده [English]

Georgia was one of regions, which due to its strategic and somehow religious circumstances, had a spectacular importance in the Mongol empire. This critical position was intensified following the establishment of the Ilkhanid government and its confrontation with the Golden Horde in Qipchaq. On the other hand, a set of political, military, and social factors in the region and throughout the Ilkhanid realm forced Ilkhans to be content with the continuation of local sovereignties, avoiding direct dominance over the region. It was under such circumstances that the role of the Bageratid local kingdom, its relation with the Ilkhanids and the subsequent developments were given a historical significance. As a result, political developments in Georgia became a subset of the situation in the Ilkhanid government and its relations with the Golden Horde. This article explains and analyses political developments in Georgia based on its subordination to the Ilkanid rule. It represents how Ilkhans, on the one hand, exploited Bageratids’ supremacy in the region to maintain their own domination over the region and, on the other hand, attempted to control their power in different ways
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilkhanids
  • Georgia
  • Bageratids
  • political relations