نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بیشتر باورها و اسطوره‌هایی که دربارۀ آفرینش انسان در میان اقوام گوناگون شکل گرفته، برای همۀ انسان‌ها وجود پدر و مادر مشترکی قائل شده­اند. ظاهراً در این اندیشه اقوام گوناگون اتفاق نظر داردند. تفاوت وقتی بروز می‌کند که سخن از خاستگاه این پدر و مادر مشترک و توالی خلق آن دو از نظر جنسیت به میان می‌آید و نیز وقتی که فلسفه‌ای برای خلق انسان تعریف می‌شود. به­منظور دستیابی به برخی از این بنیان‌های فکری، اسطوره‌های آفرینش انسان در باورهای ایرانی، سامی، بین‌النهرینی، مصری، یونانی و هندی به­شیوه‌ای قیاسی بررسی شده و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در اندیشه‌های اقوام مذکور مورد توجه قرار گرفته است.AbstractMyths about the creation of humankind exist among different nations and cultures. In most of such myths, humankind shares the same parents – an idea which is apparently shared by many nations. There, however, exist certain differences, especially when it comes to how these parents come in being; who comes first: the man or the woman; or what the reason for their creation is. In order to attend to existing differences, the present study offers a comparative analysis of the myths of the creation of humankind found among Iranians, Semites, Mesopotamians, Egyptians, Greeks, Indians, and Manicheans.Keywords: Myths of Creation, Adam, Eve, Gayomard, Gelshah, Mashi, Mashiane. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Myths of the Creation of Humankind: Comparative Mythology

چکیده [English]

Myths about the creation of humankind exist among different nations and cultures. In most of such myths, humankind shares the same parents – an idea which is apparently shared by many nations. There, however, exist certain differences, especially when it comes to how these parents come in being; who comes first: the man or the woman; or what the reason for their creation is. In order to attend to existing differences, the present study offers a comparative analysis of the myths of the creation of humankind found among Iranians, Semites, Mesopotamians, Egyptians, Greeks, Indians, and Manicheans.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myths of Creation
  • Adam
  • Eve
  • Gayomard
  • Gelshah
  • Mashi
  • Mashiane