نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.29252/irhj.12.1.167

چکیده

خواجگان از روزگاران کهن در ساختار سیاسی فرمانروایان مشرق زمین ایفاگر نقش های متعدد بودند. ضرورت وجودی آنها در ساختار سیاسی  علی الاصول از ضرورت ها و نیازهای بخشی از سیستم سیاسی نشات می گرفت. اندرونی یا حرمسرا مکانی بود که فقط زنان و کنیزان متعدد پادشاهان در آن می زیستند. حال به منظور سامان دادن روابط داخلی اندرونی و همین طور روابط شاه و هر فرد دیگر با زنان ساکن اندرونی خواجگان را به استخدام درآورده بودند. پرسش بنیادین مقاله کنونی این است که خواجه را از منظر جنسی چگونه می توان تعریف کرد؟ آیا خواجگان هویت خود را به مثابه یک مرد تعریف می کردند یا نه برعکس خود را زنانی می پنداشتند که می توانستند که با زنان اندرونی رابطه ای متناسب برقرار کنند؟ فرضیه پژوهش این است که خواجگان را نمی توان الزما مرد یا زن تلقی کرد بلکه سخن از جنس سومی است که واجد برخی خصائص بیولوژیک مردانه از یک سو و برخی صفات بیولوژیک و جنسی زنانه از سوی دیگر هستند. با توجه به بررسی بعمل آمده روشن گردید برخی از این کودکان مذکر در کودکی اخته شده و بدین ترتیب یکی از مهمترین ویژگی های بیولوژیک جنس مذکر را از دست می دهند و برخی دیگر که به شکل طبیعی و مادرزادی به حالت خواجه درمی آمدند. از نظر پیکرشناختی و فیزیکی برخی اندام های خواجگان چون فرم صورت، فقدان ریش و سیبیل، برجستگی سینه ها حالتی زنانه به آنان می داد. نظریۀ جنس سوم که در مقاله حاضر به شکل مقدماتی ارائه شده است متضمن این ایده است که خواجگان نمونه ای از آندروژنی نه به معنای یونگی کلمه که ناظر به ترکیب حالات روانی مردانه ـ زنان در یک جنس است، بلکه نمونه ای از هیبرید مردانه و زنانه در سطح پیکرشناختی به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The third sex: The physical study of eunuchs in Qajar court

نویسنده [English]

  • Yaghoub khazaei

. Member of the faculty member of the History Department of Imam Khomeini International University

چکیده [English]

Eunuchs have played numerous roles in the political structure of Eastern rulers since ancient times.Their existential necessity in the political structure was, in principle, derived from the needs and of a part of the political system. The harem was a place where only numerous women and female slaves of kings lived there. Now to organize the internal affairs of the harem, as well as the relations of the king and every other person and with the harem women, they had hired eunuchs. The fundamental question of the present article is how can eunuchs be defined sexually? Did the eunuchs define themselves as a man or not on the contrary, they considered women themselves to be able to have a proper relationship with women in harem. The research hypothesis is that Eunuch cannot be regarded as necessarily male or female ,rather it is about the third sex that possess some biological biological traits on the one hand and some biological and sexual feminine traits on the other. According to the study, it became clear some of these male children are castrated as a child and so they lose one of the most important biological characteristics of the male and others that were eunuchs naturally and congenital. Physically and morphologically some organs eunuchs such as facial shape, lack of beard and sebaceous limbs gave them a feminine appearance.
The third sex theory introductory presented in this paper,it involves the idea that eunuchs are an example of androgyny, not the word yung that is about combining the mental states of men and women in the same sex, Rather, they are an example of the male and female hybrids at the physical level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eunuch
  • Woman
  • harem
  • sex
  • Gender
  • child
  • Qajar