نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

2 دانش آموخته دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز

10.29252/irhj.12.1.49

چکیده

چاق‌ها که تا قرن سوم و چهارم به زحمت در منابع تاریخی و جغرافیایی نامی از آنها دیده می‌شد، در قرن ششم هجری در قالب لشکرهای خوارزمشاهی به جهان اسلام معرفی شدند. این امر موجب شد در تحولاتی که در داخل ایران طی ربع آخر قرن ششم و ربع اول قرن هفتم رخ داد، نقش مهمی بازی کنند. قپچاقها با حفظ موقعیت سرزمینی خود در استپ اوراسیا یعنی بدون اقدام به مهاجرت، به صورت لشکرهای خوارزمی وارد ایران شدند و در فرآیند قدرت‌گیری خوارزمشاهیان در سراسر ایران نقش مهمی داشتند. اینان تا پایان کار جلال‌الدین خوارزمشاه (628 هـ)، نیروی عمده و اصلی در برابر مغولان مهاجم به ایران به شمار می‌آمدند اما در آغاز قرن هفتم هجری، سخت مورد تعقیب مغولان چنگیزی قرار گرفته، کشته و یا برده ‌گردیدند. قپچاق‌ها چگونه با این شرایط مجددا در صحنه تاریخ ظاهر می‌شوند؟ از منظر این مقاله، کشمکش‌ها و منازعات درونی مغولان، موجبات احیای نقش تاریخی قپچاق‌ها را فراهم کرد. مقاله حاضر بر آن است تا  با استفاده از روش تحقیق تحلیل تاریخی، این مساله را مورد واکاوی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Kipchak Turks And The role of Ulous Change's controversy in their survival After the Mongol invasion

نویسنده [English]

  • maryam khosrowabadi 1

1 Assistant Professor of History, Yazd University

چکیده [English]

Kipchak Turks Which until the third and fourth centuries was hardly seen in historical and geographical sources, In the sixth century AH, they were introduced into the Islamic world as Khwarazm Shahi armies. This caused In the developments that occurred inside Iran during the last quarter of the sixth century and the first quarter of the seventh century, they played an important role. Kipchak Turks By maintaining its terrestrial status in the steppe Eurasia Ie without going into migration They entered Kharazmi's armies in Iran And in the process of the empowerment of Khwarizmanshahi throughout Iran, they played an important role By the end of the work, Jalaluddin Khwarazmshah (628 AD) was the main force against the invading Mongols in Iran. But at the beginning of the seventh century AH, They were seriously prosecuted, killed, or slain by the Mongols of Changizi . How do the Kipchak Turks with these conditions once again appear on the scene after this? From the perspective of this article, the internal conflicts of the Mongols brought about the revival of the historical role of the Kepchaks. The present paper seeks to analyze this issue using the method of research of historical analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golden Horde
  • Ilkhana
  • Kipchak Turks
  • Mongols
  • Egyptian Mamluk