نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

10.29252/irhj.12.2.57

چکیده

دو امپراتوری طرابوزان و امیر­نشین قرامان، در منطقه آناتولی، به لحاظ سیاسی و اقتصادی تأثیر بسزایی در مناسبات و سیاست­ خارجی حکومت­های آق­قویونلو و عثمانی داشتند. سیاست توسعه­طلبی ارضی و دستیابی به شاه­راه­­های تجارتی مناطق آناتولی، تضاد منافع راهبردی دو حکومت­ آق­قویونلو و عثمانی را آشکار ساخت که سرانجام منجر به پدید آمدن مناسبات خصمانه میان دو طرف شد. سؤال اصلی این پژوهش این است که امپراتوری طرابوزان و امیر­نشین قرامان چه نقشی در روابط آق­قویونلوها و عثمانی در دوره حسن بیگ آق­قویونلو داشتند؟ یافته­های این پژوهش، با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخ­نگاری ایرانی و عثمانی، نشان می­دهد حسن بیگ برای پیشبرد مقاصد خود در آناتولی و مقابله با سلطان عثمانی، سیاست اتحاد با امیرنشین­های محلی آناتولی را برگزید. اما درگیری­ آق­قویونلوها با دیگر دول همجوار و ضعف قدرت نظامی آن دو حکومت محلی، در نهایت به شکست حسن­­ بیگ و الحاق قلمرو طرابوزان و قرامان به حکومت عثمانی منجر گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stressful Problems in the Relationships between the Aqqoyunlu and the Ottomans in the Period of Uzun Hassan: The Trabzon Empire and the Karaman emirate

نویسندگان [English]

  • Masoud Shahbazi 1
  • vali Dinparast 2

1 Tabriz of University

2 Tabriz of University

چکیده [English]

The process of empowerment of the Aqqoyunlu of Uzun Hassan on the eastern borders of the Ottoman rule, new relations in the region of Anatolia. In the meantime, the location of the Trebizond and the Karaman emirate in the Anatolian region between the Aqqoyunlu and Ottoman governments was of great political and economic importance. The policy of territorial expansion and access to commercial highways and ports by the Aqqoyunlu and Ottomans created a new form of enmity and tension. The main question of the research is: what effect did the Trabzon Empire and the Karaman emirate have on the bilateral relations of the Aqqoyunlu and the Ottomans during the Uzun Hassan era? The results of this study show that Uzun Hassan chose the policy of unity and influence in Anatolian governments to advance his goals in Anatolia and challenge the Ottoman sultan. But due to Aqqoyunlu involvement on several fronts and the weaknesses and inefficiencies of the United States against the Ottomans, Uzun Hassan failed in his hostile relations with Sultan Muhammad Fateh. The purpose of this study is to investigate, analyze and evaluate the position of the Trebizond and the Karaman emirate in the relations of Aqqoyunlu and the Ottomans during the period of uzun Hassan, relying on the historical sources of the Aqqoyunlu and Ottoman period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uzun Hassan
  • AqQoyunlu
  • Ottoman
  • Relationship
  • Anatolia
  • Trebizond
  • Karaman