علمی - پژوهشی
فرآیند اسکان شاهسون‏ های دشت مغان در دوره رضا شاه(1310 -1320ش/ 1931-1941م)
فرآیند اسکان شاهسون‏ های دشت مغان در دوره رضا شاه(1310 -1320ش/ 1931-1941م)

شهرام یوسفی فر؛ محمد کشاورز؛ محمد مهدی مرادی خلج

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95874

چکیده
  شاهســو نها در دوره قاجاریه یکی از بزر گترین اتحادی ههای ایلی ایران بودند که بخش وســیعی از مراتع قشلاقی خود در دشت مغان را در خلال جنگهای ایران و روس از دست دادند و دامنه ترددشان به مراتع دشت مغان(قشلاق) ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تلاش برای تغییر جهت تجارت ایران به سمت شرق در دهه های چهل و پنجاه شمسی
تلاش برای تغییر جهت تجارت ایران به سمت شرق در دهه های چهل و پنجاه شمسی

مریم شیپری

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 21-34

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95900

چکیده
  کشور ایران از دیرباز با همسایگان شرقی خود، افغانستان و پاکستان، روابط تجاری و ترانزیتی داشته است. این روابط در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر کرده است. یکی از دورههایی که ایران کوشید روابط تجاری ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
واکاویِ جایگاه تجاری سبزوار در اواخر عصر قاجار(1299-1344ق)
واکاویِ جایگاه تجاری سبزوار در اواخر عصر قاجار(1299-1344ق)

یعقوب تابش؛ فاطمه احمدوند

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 35-56

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95917

چکیده
  منطقه ســبزوار که در گذشته به بیهق معروف بود، همواره به عنوان مکانی پراهمیت در کناره شاهراه تجاری فرهنگی خراسان مطرح بوده اســت. تردد از ســبزوار افزون بر مقاصد زیارتی و اداری، هدف تجاری هم داشت، چنانکه ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
جایگاه امپراتوری طرابوزان و امیرنشــین قرامــان در روابط آق قویونلوها و عثمانی در زمان حسن بیگ آق قویونلو
جایگاه امپراتوری طرابوزان و امیرنشــین قرامــان در روابط آق قویونلوها و عثمانی در زمان حسن بیگ آق قویونلو

مسعود شهبازی؛ ولی دین پرست

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 57-70

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95930

چکیده
  دو امپراتوری طرابوزان و امیرنشــین قرامان، در منطقه آناتولی، به لحاظ سیاســی و اقتصادی تأثیر بسزایی در مناسبات و سیاست خارجیحکومتهای آق قویونلو و عثمانی داشتند. سیاست توسعه طلبی ارضی و دستیابی به شاهراههای ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر
واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر

میکائیل وحیدی راد

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 71-90

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95935

چکیده
  جنگهای ایران و روســیه و آگاهی ایرانیان از مســئله ترقی موجب شد نخبگان ایرانی با نگارش رساله و پس از آن روزنامه درصدد برآیندبرای برونرفت از عقبماندگی راهکارهایی ارائه کنند. در این میان روزنامه اختر، ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخنگاری گفتمان اسلامگرای دوره جمهوری اسلامی
بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخنگاری گفتمان اسلامگرای دوره جمهوری اسلامی

امین آریان راد؛ علیرضا ملائی توانی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 91-108

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95954

چکیده
  شــیخ فضل‌الله نوری در تاریخنگاری گفتمان مشــروطه خواه به عنوان شخصیتی منفی بازنمایی شــد که در آغاز به طرفداری از مشروطهپرداخت، اما در نهایت اختلافاتش با دو رهبر روحانی دیگر مشروطه خواه، سید محمد ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تحلیل و بررسی مصادیق هویت ایرانی در تاریخ وصاف الحضره
تحلیل و بررسی مصادیق هویت ایرانی در تاریخ وصاف الحضره

محمد حاجی تقی؛ ابراهیم کیانی مهر

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 109-128

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95887

چکیده
  هویت ایرانی مفهومی سیال، چند وجهی، پیچیده و برساخته در دوران بس طولانی تاریخ ایران است که ریشه در مفاهیم و منابعی چون دین، تاریخ، سرزمین، زبان، آداب، رسوم، جشن ها و اندیشه ایرانشهری دارد. این محتوای اصیل ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
میرزا عبدالرحیم طالبوف: مسئله »خود« و »دیگری« و توسعه فرهنگی اجتماعی ایران
میرزا عبدالرحیم طالبوف: مسئله »خود« و »دیگری« و توسعه فرهنگی اجتماعی ایران

فاطمه کواشی؛ احمد خاتمی؛ فرهاد طهماسبی

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، صفحه 129-146

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95897

چکیده
  »خود« و »دیگری« دو مفهوم برساخته اجتماعی‌اند. پیشینه فرهنگی و تاریخی ملل مختلف و ایدئولوژیهای حاکم بر جوامع در تغییر ماهیت این دو مفهوم، تعریف آنها و همچنین نوع ارتباطشان با هم تأثیرگذار ...  بیشتر