نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

10.29252/irhj.12.2.71

چکیده

جنگ‌های ایران و روسیه و آگاهی ایرانیان از مسئله ترقی موجب شد تا نخبگان ایرانی با نگارش رساله و پس از آن‌ها روزنامه‌ها هرکدام در صدد ارائه راهکاری برای برون از عقب‌ماندگی ایران برآیند. در این میان روزنامه اختر به‌عنوان نخستین روزنامه فارسی‌زبان خارج از کشور مسئله ژاپن را مثابه یک کشور پیشرفته آسیایی که می‌تواند مدل مناسبی برای ایرانیان نیز باشد مطرح و در نوشتار خود بیش‌ازپیش به معرفی این کشور و علل پیشرفت آن پرداخت. توجه به مقوله‌های چون "توسعه دانش"، "نقش امپراتور"، "زنان" و "ارتباط با غرب" ازجمله مفاهیمی است که این روزنامه در علل ترقی این کشور بر آن‌ها تأکید دارد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است چه مؤلفه‌های اساسی بر اساس نظریات نویسندگان روزنامه اختر موجب پیشرفت ژاپن گردید؟ و شناخت این نویسندگان از این کشور بر چه بنیان‌هایی استوار بود؟ فرضیه معطوف به این سؤال چنین تدوین شده است که نویسندگان روزنامه بر تأکید بر علل عینی توسعه و نادیده گرفتن سابقه تاریخی این کشور در حوزه‌های آموزشی و اجتماعی صرفاً دوره پایانی پیشرفت این کشور را مورد مداقه قرار دادند. برای پاسخ به سؤال مطالب روزنامه مورد تحلیل قرار گرفته تا تصویری مستند از دریافت نویسندگان روزنامه اختر و مبانی اندیشگی آنان درباره ریشه‌های توسعه ژاپن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the elements of Japan’s Progress as a Model of Progress as analyzed through the lens of Akhtar Newspaper

چکیده [English]

he Iran-Russia wars and Iranian awareness of the issue of progress made Iranian elites to write booklet as a solution and after them newspapers tried to provide a solution to release Iran from backwardness. As the first newspaper published abroad, Akhtar writers introduced the question of Japan as an advanced Asian country that can be a good model for Iranians and the causes of its progress. Factors such as “ knowledge development”, “the role of the emperor”, “women” and “ relation with the west” are among the concepts that the newspaper stresses on the causes of the country’s progress; therefore, the main question of this study is what essential elements, based on the analysis provided by Akhtar, led to the development of japan? And what was their understanding of this country? The hypothesis is focused on that the authors of the newspaper regard the objective causes of development and ignoring the historical background of the country in educational and social fields. To answer the question, the newspaper has been analyzed to provide documentary evidence on the Akhtar writer’s understanding on the roots of Japan ‘s development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japan’s Progress
  • Akhtar Newspaper
  • Education Development
  • Women’s Participation
  • Naser al-Din Shah shah era