سردبیر


دکتر علی بیگدلی استاد تمام، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

تاریخ

  • alibigdeli.histyahoo.com

مدیر مسئول


دکتر قباد منصوربخت گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

مدیر داخلی


دکتر میکائیل وحیدی راد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر عطاءالله حسنی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین زرگری نژاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول خیراندیش گروه تاریخ دانشگاه شیراز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی اکبری گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهراب یزدانی دانشگاه خوارزمی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی بیگدلی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر قباد منصوربخت گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کریستف ورنر Bamberg

ایرانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جان. ای وودز دانشگاه شیکاگو

تاریخ