علمی - پژوهشی
نشانه شناسی الگوهای نامگذاری کتاب های تاریخ در زبان فارسی.
نشانه شناسی الگوهای نامگذاری کتاب های تاریخ در زبان فارسی.

محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 1-28

چکیده
  چکیدهیکی از راه­های  شناخت موقعیت و جایگاه یک متن، و ارتباط با دنیای درون اثر، عنوانی است که پدیدآورنده اثر برآن نهاده است و یا مخاطبان، اثر را با آن نام می­شناسند؛ از این رو دلالت عنوان به متن و متن به ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
واکاوی جایگاه وقف در زندگی تهی‌دستان عصر ایلخانی(با تأکید بر اقدامات خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی)
واکاوی جایگاه وقف در زندگی تهی‌دستان عصر ایلخانی(با تأکید بر اقدامات خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی)

وحید ذنوریان؛ مقصود علی صادقی؛ هاشم آقاجری

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 29-56

چکیده
  چکیدهبررسی تاریخ اجتماعی ایران نشان می­دهد که طبقة تهی­دست به­عنوان یکی از طبقات جامعه ایرانی همواره وجود داشته است. از سوی دیگر مسأله کمک به فقیران و زدودن فقر از چهرة جامعه از موضوعاتی است که بخشی از ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تحلیل تبعید اشتراکی‌ها و کمونیست‌ها در دورة پهلوی اول
تحلیل تبعید اشتراکی‌ها و کمونیست‌ها در دورة پهلوی اول

سیدمحمود سادات بیدگلی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 57-86

چکیده
  در دورة رضاشاه مبلغان اندیشه‌های اشتراکی و بعد کمونیستی دستگیر و تبعید می‌شدند. سیاست حکومت در تبعید این افراد با رویکرد آن در تبعید سایر مخالفان متفاوت بود. اینکه انتخاب این سیاست بر چه اساسی بوده و ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مناسبات تولیدکشاورزی در مدل های مختلف زمین داری ایران دوران میانه تا پیش از گسترش اقطاع داری
مناسبات تولیدکشاورزی در مدل های مختلف زمین داری ایران دوران میانه تا پیش از گسترش اقطاع داری

محسن سراج

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 87-114

چکیده
  تا پیش از آغاز واگذاری های محدود زمینهای دیوانی به عنوان اقطاع به نظامیان در زمان آل بویه و گسترش و تثبیت این روش در زمان سلاجقه و متعاقب آن، گسترش مناسبات تولید «مزارعه» در تولید کشاورزی اکثر مناطق ایران، ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی در ایران بر زندگی کشاورزان در رمان های سیاسی و اجتماعی دهه های 1340 و 1350 شمسی
بررسی پیامدهای اصلاحات ارضی در ایران بر زندگی کشاورزان در رمان های سیاسی و اجتماعی دهه های 1340 و 1350 شمسی

عاطفه فروغی؛ حسین مسعودنیا؛ سیدجواد امام جمعه زاده

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 115-144

چکیده
  چکیدههدف:«انقلاب سفید»یا«انقلاب شاه و مردم»نام مجموعه ای از برنامه های اصلاحی اجتماعی و اقتصادی بود که توسط رژیم محمدرضا پهلوی طی دهه های 40 و50شمسی،تحت فشار های فزاینده داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ایدۀ سلطنت مشروطه راهبرد نهایی نواندیشان برای تبدیل سلطنت مستقلۀ قاجاریه به دولت مدرن
ایدۀ سلطنت مشروطه راهبرد نهایی نواندیشان برای تبدیل سلطنت مستقلۀ قاجاریه به دولت مدرن

محمد محمودهاشمی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 145-170

چکیده
  چکیدهبا ورود ایران به شرایط جدید تاریخی در دوره ی سلطنت قاجاریه که ناشی از مواجهه ایرانیان با تمدن مدرن بود، درک صاحبان اندیشه و نظر از وضعیت ضعف و قدرت حاکمیت سیاسی به تدریج تغییر کرد و آنها الگوهای متفاوتی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
از دموکراسی به تئوکراسی: علل و فرایند چرخش گفتمان سیاسی از دموکراسی­خواهی به حکومت دینی
از دموکراسی به تئوکراسی: علل و فرایند چرخش گفتمان سیاسی از دموکراسی­خواهی به حکومت دینی

علیرضا ملائی توانی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، صفحه 171-198

چکیده
    چکیدهسیر تحول دولت در جهان جدید نشان داده است که حکومت­های سنتی و خودکامه و حتی حاکمیت­های دین­گرای پیشامدرن پس از اصلاحات و جنبش­های اجتماعی به سوی نظم دموکراتیک پیش رفته­اند، اما در ایران این حرکت ...  بیشتر