نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس
نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس

علی اکبر تشکری بافقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 17-38

چکیده
  دومیّن دورۀ جنگ‌های ایران و روس در عرصه داخلی فرصتی به برخی شاهزادگان داد تا با استفاده از شرایط موجود در صدد بسط قدرت خویش برآیند. دراین میان ، نارضایتی عمومی از عملکرد محمّد ولی میرزا در یزد به شورشی ...  بیشتر