سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)
سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)

مریم سعیدیان جزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.1

چکیده
  ین تحقیق در پی فهم ارتباط میان منابع تاریخی و رویکرد هویت گرایانه برخی از مورخان اسلامی است. برای انجام این تحقیق آراء یکی از اخباریون و فتوح نگاران متقدم و پر ارجاع یعنی سیف بن عمر تمیمی مورد بررسی قرار ...  بیشتر
برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت‌های اعراب به هند و سند
برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت‌های اعراب به هند و سند

کورش صالحی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 119-136

چکیده
  یعقوب لیث بخش وسیعی از قلمرو شرقی خلافت اسلامی تا مرزهای دارالحرب (دارالکفر) را از نظارت عباسیان و امیران وابسته به آنان خارج کرد. حضور صفاریان توأم با برداشته شدن فشار مستقیم فاتحان و مهاجران مسلمان ...  بیشتر
جایگاه مذهب در مناقشه خوارزمشاهیان و خلفای عباسی (از آغاز تا دورۀ سلطان محمد)
جایگاه مذهب در مناقشه خوارزمشاهیان و خلفای عباسی (از آغاز تا دورۀ سلطان محمد)

سیاوش یاری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 127-142

چکیده
  با تشکیل نهاد خلافت به خصوص در دورۀ عباسی، ایرانیان نیز با هدف بازیابی قدرت و هویت سیاسی خویش، نهاد سلطنت را تاسیس و با خلفای عباسی به رقابت و گاه دشمنی پرداختند. در دوره خوارزمشاهیان، خلفا و سلاطین با ...  بیشتر