جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعدالله درویش
جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعدالله درویش

محمد کلهر

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 99-122

چکیده
  سعدالله درویش یکی از کنشگران نهضت جنگل، نامی آشنا برای پژوهشگران این وادی است. اگرچه مناصب خاص و درخور توجه وی در دوران نهضت جنگل در گیلان (1300 ـ 1299ش) از جمله ریاست شهربانی و دژبانی رشت، صدر قشون‌ سرخ مازندران ...  بیشتر