سیاست‌های تجاری تیمور و پیامد‌های آن
سیاست‌های تجاری تیمور و پیامد‌های آن

ولی دین پرست

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 123-146

چکیده
  توسعه تجارت در دورۀ تیمور نقش زیادی در رونق شهر‌ها و اقتصاد جامعه ایران داشته است. اینکه چه عواملی سبب شد از این دوره تجارت داخلی و خارجی رونق بیشتری پیدا کند و پیامد‌های حاصل از آن چه بوده است، موضوع ...  بیشتر