قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)
قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)

محمدعلی رنجبر؛ کشواد سیاهپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 53-82

چکیده
  قیام مسلحانه و عمومی عشایر سرخی، قشقایی، بویراحمد و ممسنی در سال‌های نخستین دهۀ 1340 شمسی با سرکوب نیروهای دولتی مواجه گشت. از جمله واکنش‌های عشایر به اقدامات سرکوبگرانه حکومتی، مبارزۀ فرهنگی و انعکاس ...  بیشتر