مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا
مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا

دکتر کشوراد سیاهپور؛ نعمت الله زکی پور

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 103-122

چکیده
  با هجوم افغان ها و سقوط اصفهان، در گوشه و کنار ایران افرادی با انتساب و تشبث به خاندان صفوی، ادعای شاهزادگی نمودند وکوشیدند حکومت مضمحل صفوی را  احیا نمایند. صفی میرزاهای دروغین از جمله مدعیان شاهزادگی ...  بیشتر