سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)
سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)

مریم سعیدیان جزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.1

چکیده
  ین تحقیق در پی فهم ارتباط میان منابع تاریخی و رویکرد هویت گرایانه برخی از مورخان اسلامی است. برای انجام این تحقیق آراء یکی از اخباریون و فتوح نگاران متقدم و پر ارجاع یعنی سیف بن عمر تمیمی مورد بررسی قرار ...  بیشتر