مروری
آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان‌گرایی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران
آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان‌گرایی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران

حسین احمدی؛ عبدالرسول خیراندیش

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 1-32

چکیده
  یکی از جریان‌های فرهنگی سنتی و کمتر شناخته شده، جنبش فکری آذرکیوانیان است که توسط یک مؤبد زرتشتی به نام بهرام بن فرهاد معروف به آذرکیوان در اواسط دورۀ صفویه در ایران ظهور کرد.گرچه برخی از محققان وجود ...  بیشتر
مروری
پروژۀ ملت‌سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تاریخ
پروژۀ ملت‌سازی عصر پهلوی اول در متون آموزشی تاریخ

محمد علی اکبری

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 33-60

چکیده
  کوشش سیاستگران برای نوسازی و بازآفرینی «ملیت» ایرانی، بر پایۀ نگرش ناسیونالیستی باستان‌گرا، یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های دولت پهلوی محسوب می‌شود. این راهبرد، موجب شکل‌گیری و اجرای پروژۀ اساسی ...  بیشتر
مروری
کاربست نظریۀ حکومت استیلاء ماوردی در ارتباط خلافت و سلطنت در آغاز قدرت‌گیری سلجوقیان
کاربست نظریۀ حکومت استیلاء ماوردی در ارتباط خلافت و سلطنت در آغاز قدرت‌گیری سلجوقیان

علی رضاییان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 61-72

چکیده
  تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه‌های 420 و 430 قمری، همزمان بود با ضعف آل بویه، رشد فعالیت‌های اسماعیلیه، ورود صحراگردان ترکمن و غز در شرق ایران و رویارویی آنان با غزنویان. خلیفۀ عباسی، القائم، در طی ...  بیشتر
مروری
ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمینههای تأسیس سلسلۀ قراختاییان کرمان
ایلچیان قراختایی در دربار خوارزمشاهیان؛ زمینههای تأسیس سلسلۀ قراختاییان کرمان

جمشید روستا

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 73-102

چکیده
  از اوایل قرن ششم قمری ) 12 م( برخی از بازماندگان امپراتوری لیائو که در چین از قوم مهاجم جورچن یا جورجت شکست خورده بودند به سمت نواحی غربی گریختند و به زودی توانستند به رهبری فردی با نام یلوتاشه یک امپراتوری ...  بیشتر
مروری
خانات کریمه؛ هم‌پیمانان عثمانی در تصرف قفقاز (995 ـ 986 ق)
خانات کریمه؛ هم‌پیمانان عثمانی در تصرف قفقاز (995 ـ 986 ق)

حسین زرینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 103-118

چکیده
  سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ عثمانی در دورۀ سلطان مراد سوم، پای خانات کریمه را ـ با همۀ بُعد مسافت ـ به عنوان متحدان عثمانی، به تحولات تاریخ سیاسی ایران در دورۀ صفویه باز کرد. ضعف اقتدار مرکزی ایران در دورۀ ...  بیشتر
مروری
برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت‌های اعراب به هند و سند
برآمدن یعقوب لیث صفاری و توقف جریان فتوح و مهاجرت‌های اعراب به هند و سند

کورش صالحی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 119-136

چکیده
  یعقوب لیث بخش وسیعی از قلمرو شرقی خلافت اسلامی تا مرزهای دارالحرب (دارالکفر) را از نظارت عباسیان و امیران وابسته به آنان خارج کرد. حضور صفاریان توأم با برداشته شدن فشار مستقیم فاتحان و مهاجران مسلمان ...  بیشتر
مروری
نقش آذربایجان در فتح آناتولی توسط سلجوقیان (با تأکید بر فعالیت‌های ترکمنان غازی)
نقش آذربایجان در فتح آناتولی توسط سلجوقیان (با تأکید بر فعالیت‌های ترکمنان غازی)

عزیز طالعی قره قشلاق؛ محمدتقی امامی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 137-162

چکیده
  آذربایجان در تحولات تاریخی دورۀ سلجوقی همانند اکثر ادوار تاریخ ایران جایگاه و اهمیت برجسته‌ای داشته است. با بررسی و مطالعه در منابع اصلی و مهم دورۀ سلجوقی روشن می‌گردد که از نیمۀ اول قرن پنجم هـ.ق. گروه‌های ...  بیشتر