نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
دکتر آمنه ابراهیمی تاریخ، صفویه دانشگاه علامه طباطبائی
امین آریان راد پهلوی بنیاد دایره المعارف اسلامی
دکتر مهران اسماعیلی قرون نخستین
مهران اسماعیلی دانشگاه شهید بهشتی
احسان افکنده باستان دانشگاه شهید بهشتی
جعفر آقازاده قاجاریه اردبیل. خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر محمدعلی اکبری استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدتقی ایمانپور باستان گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران
دکتر امیر آهنگران صفویه عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
حسن باستانی راد تاریخ، قرون نخستین دانشگاه شهید بهشتی
علی بحرانی پور قرون نخستین استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بیگدلو پهلوی استادیار تاریخ پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و علوم انتظامی ناجا;
علی بهادری
محسن بهرام نژاد صفویه هیئت علمی
غلامعلی پاشازاده پهلوی، قاجاریه تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه تاریخ
محمدحسن پورقنبر پهلوی، تاریخ موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
دکتر شهرام جلیلیان باستان استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران
محمد جعفر چمنکار پهلوی ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
دکتر محمد حاجی تقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عطاء الله حسنی صفویه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید توفیق حسینی باستان دانشگاه الزهرا
پرویز حسین طلایی باستان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه تاریخ
دکتر یعقوب خزایی قاجاریه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سهم الدین خزائی استادیار تاریخ دانشگاه لرستان
دکتر مریم خسروآبادی
مریم خسروابادی استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد
دکتر نیره دلیر قرون نخستین، مطالعه موردی دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محسن رحمتی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
آرزو رسولی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر آرزو رسولی باستان دانشگاه شهید بهشتی
جمشید روستا قرون نخستین، میانه دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس زارعی مهرورز علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران
غلامحسین زرگری نژاد دانشگاه تهران
دکتر حسین زرینی صفویه دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمود سادات بیدگلی پهلوی استادیار تاریخ گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
دکتر کشوراد سیاهپور صفویه استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج
محسن سراج تاریخ، قرون نخستین عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دکتر کریم سلیمانی
محمدرضا شاه پروری هنر تبریز
دکتر حسن شجاعی دیوکلائی پهلوی
سید حسن شجاعی دیوکلائی پهلوی uq, عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران
حسن شجاعی مهر د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زهیر صیامیان تاریخ عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بهشتی
ناصر صدقی تاریخنگاری، جامعه شناسی تاریخی، قرون نخستین دانشگاه تبریز
احسان طهرانچی دانشگاه
دکتر نعمت الله علیمحمدی
دکتر حجت فلاح توتکار
دکتر علی قاسمی صفویه
محمد محمودهاشمی قاجاریه پژوهشگر تاریخ
دل آرا مردوخی قرون نخستین دانشگاه الزهرا
عباس میرزایی قرون نخستین هیئت علمی/استادیار دانشگاه شهید بهشتی
جواد مرشدلو تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا ملائی توانی پهلوی، قاجاریه پ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر قباد منصوربخت پهلوی، روش‌شناسی، قاجاریه
سید امیر موسوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اندیمشک، ایران
فرشید نادری باستان دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محسن نصیری
میکائیل وحیدی راد پهلوی، قاجاریه عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی