نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
دکتر آمنه ابراهیمی تاریخ، صفویه دانشگاه علامه طباطبائی
سوده ابراهیمی
پیمان ابوالبشری قرون نخستین
امین آریان راد پهلوی استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی
مهران اسماعیلی قرون نخستین، میانه گروه تاریخ و تمدن اسلامی
احسان افکنده باستان دانشگاه شهید بهشتی
جعفر آقازاده قاجاریه اردبیل. خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر محمدعلی اکبری جامعه شناسی تاریخی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
حسن الهیاری تاریخ، صفویه گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
دکتر محمدتقی ایمان پور باستان گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران
دکتر امیر آهنگران صفویه عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
حسن باستانی راد تاریخ، قرون نخستین دانشگاه شهید بهشتی
علی بحرانی پور قرون نخستین استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد بختیاری پهلوی، تاریخ، قاجاریه عضو هیأت علمی گروه تاریخ. دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین. ایران.
مرجان برهانی پهلوی، تاریخ، قاجاریه مدرس مدعو گروه تاریخ دانشگاه باهنر
رضا بیگدلو پهلوی استادیار تاریخ پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و علوم انتظامی ناجا;
علی بهادری باستان دانشگاه شهید بهشتی
محسن بهرام نژاد صفویه هیئت علمی
غلامعلی پاشازاده پهلوی، قاجاریه تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه تاریخ
محمدحسن پورقنبر پهلوی، تاریخ تاریخ معاصرایران
دکتر شهرام جلیلیان باستان استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران
محمد جعفر چمنکار پهلوی ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
دکتر محمد حاجی تقی ایلخانان، قرون نخستین، میانه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهناز حجتی نجف ابادی باستان گروه ایرانشناسی و تاریخ، دانشکده ایرانشناسی و علوم انسانی،دانشگاه میبد، میبد، ایران
عطاء الله حسنی صفویه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید توفیق حسینی باستان گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراس، تهران، ایران
پرویز حسین طلایی باستان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه تاریخ
انور خالندی تاریخ، صفویه عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
دکتر یعقوب خزایی قاجاریه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سهم الدین خزائی پهلوی، قاجاریه استادیار تاریخ دانشگاه لرستان
شیرزاد خزائی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
دکتر مریم خسروآبادی ایلخانان، سلجوقیان، قرون نخستین
علی خسروآبادی باستان گروه تاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران
مریم خسروابادی تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد
مجتبی خلیفه ایلخانان، بین رشته ای، قرون نخستین دانشگاه بیرجند
دکتر نیره دلیر قرون نخستین، مطالعه موردی دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نظام علی دهنوی قاجاریه عضو هیأت علمی/دانشگاه پیام نور
دکتر داریوش رحمانیان
محسن رحمتی ایلخانان، تاریخنگاری، سلجوقیان عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
آرزو رسولی باستان، مطالعه موردی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر آرزو رسولی باستان دانشگاه شهید بهشتی
مهدی رفعتی پناه مهرآبادی تاریخ گروه مطالعات محیطی و تاریخی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
جمشید روستا قرون نخستین، میانه دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر جمشید روستا قرون نخستین استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس زارعی مهرورز بین رشته ای، جامعه شناسی تاریخی، قاجاریه علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران
غلامحسین زرگری نژاد قاجاریه، مطالعه موردی، نظری دانشگاه تهران
دکتر حسین زرینی صفویه دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمود سادات بیدگلی پهلوی استادیار تاریخ گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
دکتر کشوراد سیاهپور صفویه استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج
محسن سراج تاریخ، قرون نخستین عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
دکتر کریم سلیمانی بین رشته ای، پهلوی، تاریخنگاری
محمدرضا شاه پروری بین رشته ای، تاریخنگاری هنر تبریز
سید حسن شجاعی دیوکلائی پهلوی uq, عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران
حسن شجاعی مهر بین رشته ای، پهلوی، روش‌شناسی د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
شهاب شهیدانی صفویه دانشگاه لرستان
مقصود علی صادقی قاجاریه تهران
کورش صالحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر زهیر صیامیان تاریخ عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بهشتی
ناصر صدقی تاریخنگاری، جامعه شناسی تاریخی، قرون نخستین دانشگاه تبریز
احسان طهرانچی دانشگاه
دکتر نعمت الله علیمحمدی باستان
دکتر حجت فلاح توتکار بین رشته ای، پهلوی، تاریخنگاری
دکتر علی قاسمی تاریخ، صفویه استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه‌ شهیدچمران‌اهواز، اهواز، ایران.
دکتر عباس قدیمی روش‌شناسی، قاجاریه دانشگاه تبریز
عبدالله متولی پهلوی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
محمد محمودهاشمی قاجاریه پژوهشگر تاریخ
دل آرا مردوخی قرون نخستین دانشگاه الزهرا
عباس میرزایی قرون نخستین هیئت علمی/استادیار دانشگاه شهید بهشتی
جواد مرشدلو تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
مطلب مطلبی سازمان اسناد و کتابخانه ملی – پژوهشکده اسناد – گروه تحقیقات تاریخ معاصر
علیرضا ملائی توانی پهلوی، قاجاریه پ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر قباد منصوربخت پهلوی، روش‌شناسی، قاجاریه
سید امیر موسوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اندیمشک، ایران
فرشید نادری باستان دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محسن نصیری بین رشته ای، قرون نخستین
میکائیل وحیدی راد پهلوی، قاجاریه عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
شهرام یوسفی فر سلجوقیان استاد