نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
دکتر آمنه ابراهیمی تاریخ، صفویه دانشگاه علامه طباطبائی
سوده ابراهیمی
پیمان ابوالبشری قرون نخستین
امین آریان راد پهلوی استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی
حسین ایزدی صفویه، میانه، مغولان و ایلخانان عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)قم
مهران اسماعیلی قرون نخستین، میانه گروه تاریخ و تمدن اسلامی
احسان افکنده ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
جعفر آقازاده قاجاریه اردبیل. خیابان دانشگاه. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر محمدعلی اکبری جامعه شناسی تاریخی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
حسن الهیاری تاریخ، صفویه گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
دکتر محمدتقی ایمان پور ایران باستان گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد،ایران
امیر آهنگران تاریخ، صفویه عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
حسن باستانی راد تاریخ، قرون نخستین دانشگاه شهید بهشتی
انسیه باقری اجتماعی، تاریخ عضو هیات علمی، دانشنامه جهان اسلام،
علی بحرانی پور قرون نخستین استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد بختیاری پهلوی، تاریخ، قاجاریه عضو هیأت علمی گروه تاریخ. دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین. ایران.
مرجان برهانی پهلوی، تاریخ، قاجاریه مدرس مدعو گروه تاریخ دانشگاه باهنر
محمد بیطرفان اجتماعی، قاجاریه، نظری استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
رضا بیگدلو پهلوی استادیار تاریخ پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و علوم انتظامی ناجا;
علی بهادری ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
محسن بهرام نژاد صفویه هیئت علمی
غلامعلی پاشازاده پهلوی، قاجاریه تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه تاریخ
حمیدرضا پیغمبری عضو هیئت علمی- استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس- بوشهر
عباس پناهی اجتماعی، پهلوی، قاجاریه گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان
محمدحسن پورقنبر پهلوی، تاریخ تاریخ معاصرایران
علی اکبر جعفری پهلوی، صفویه هیئت علمی
دکتر شهرام جلیلیان ایران باستان استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران
محمد جعفر چمنکار پهلوی ارومیه دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه تاریخ
دکتر محمد حاجی تقی قرون نخستین، میانه، مغولان و ایلخانان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهناز حجتی نجف ابادی ایران باستان گروه ایرانشناسی و تاریخ، دانشکده ایرانشناسی و علوم انسانی،دانشگاه میبد، میبد، ایران
سلیمان حیدری تاریخ دانشگاه شیراز
عطاء الله حسنی صفویه دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید توفیق حسینی ایران باستان گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراس، تهران، ایران
پرویز حسین طلایی ایران باستان دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ گروه تاریخ
انور خالندی تاریخ، صفویه استادیارگروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر یعقوب خزایی قاجاریه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سهم الدین خزائی پهلوی، قاجاریه استادیار تاریخ دانشگاه لرستان
شیرزاد خزائی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
دکتر مریم خسروآبادی سلجوقیان، قرون نخستین، مغولان و ایلخانان
علی خسروآبادی ایران باستان گروه تاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران
مریم خسروابادی تاریخ استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد
مجتبی خلیفه بین رشته ای، قرون نخستین، مغولان و ایلخانان دانشگاه بیرجند
دکتر نیره دلیر قرون نخستین، مطالعه موردی دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نظام علی دهنوی قاجاریه عضو هیأت علمی/دانشگاه پیام نور
اعظم ریاحی اقتصادی، پهلوی، تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر داریوش رحمانیان
محسن رحمتی تاریخنگاری، سلجوقیان، مغولان و ایلخانان عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
آرزو رسولی ایران باستان، مطالعه موردی استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
خانم دکتر آرزو رسولی ایران باستان دانشگاه شهید بهشتی
مجید رسولی تاریخ رئیس مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس
مهدی رفعتی پناه مهرآبادی تاریخ گروه مطالعات محیطی و تاریخی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
جمشید روستا قرون نخستین، میانه دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر جمشید روستا قرون نخستین استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس زارعی مهرورز بین رشته ای، جامعه شناسی تاریخی، قاجاریه علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم اجتماعی، بوعلی سینا، همدان، ایران
غلامحسین زرگری نژاد قاجاریه، مطالعه موردی، نظری دانشگاه تهران
دکتر حسین زرینی صفویه دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
نعمت الله زکی پور اقتصادی، پهلوی، قاجاریه هیئت علمی دانشگاه یاسوج
سیدمحمود سادات بیدگلی پهلوی استادیار تاریخ گروه تاریخ انقلاب اسلامی پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
دکتر کشوراد سیاهپور صفویه استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج
محسن سراج تاریخ، قرون نخستین عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
حوریه سعیدی تاریخ عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دکتر کریم سلیمانی بین رشته ای، پهلوی، تاریخنگاری
اسماعیل سنگاری ایران باستان گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمدرضا شاه پروری بین رشته ای، تاریخنگاری هنر تبریز
سید حسن شجاعی دیوکلائی پهلوی uq, عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران
حسن شجاعی مهر بین رشته ای، پهلوی، روش‌شناسی د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی
شهاب شهیدانی صفویه دانشگاه لرستان
مقصود علی صادقی قاجاریه تهران
کورش صالحی استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر زهیر صیامیان تاریخ عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بهشتی
ناصر صدقی تاریخنگاری، جامعه شناسی تاریخی، قرون نخستین دانشگاه تبریز
احسان طهرانچی دانشگاه
غلامرضا عزیزی پهلوی، تاریخ هیئت علمی (بازنشسته) پژوهشکده اسناد- سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دکتر نعمت الله علیمحمدی ایران باستان
دکتر حجت فلاح توتکار بین رشته ای، پهلوی، تاریخنگاری
دکتر علی قاسمی تاریخ، صفویه استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه‌ شهیدچمران‌اهواز، اهواز، ایران.
دکتر عباس قدیمی روش‌شناسی، قاجاریه دانشگاه تبریز
زینب قنبری نژاد پهلوی دکتری تاریخ
کیوان کریمی الوار تاریخ دکترای تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شیراز(مدرس دانشگاه یاسوج از 91 تاکنون)
عبدالله متولی پهلوی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
محمد محمودهاشمی قاجاریه پژوهشگر تاریخ
دل آرا مردوخی تاریخ، قرون نخستین پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
عباس میرزایی قرون نخستین هیئت علمی/استادیار دانشگاه شهید بهشتی
جواد مرشدلو تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
مطلب مطلبی سازمان اسناد و کتابخانه ملی – پژوهشکده اسناد – گروه تحقیقات تاریخ معاصر
علیرضا ملائی توانی پهلوی، قاجاریه پ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده پهلوی دانشیار پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر قباد منصوربخت پهلوی، روش‌شناسی، قاجاریه
سید امیر موسوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیمشک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اندیمشک، ایران
محسن مومنی اجتماعی، تاریخ، قاجاریه استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فرشید نادری ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه نایفی اجتماعی، بین رشته ای، پهلوی استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)
دکتر محسن نصیری بین رشته ای، قرون نخستین
میکائیل وحیدی راد پهلوی، قاجاریه عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
شهرام یوسفی فر سلجوقیان استاد