مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا
مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا

دکتر کشوراد سیاهپور؛ نعمت الله زکی پور

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 103-122

چکیده
  با هجوم افغان ها و سقوط اصفهان، در گوشه و کنار ایران افرادی با انتساب و تشبث به خاندان صفوی، ادعای شاهزادگی نمودند وکوشیدند حکومت مضمحل صفوی را  احیا نمایند. صفی میرزاهای دروغین از جمله مدعیان شاهزادگی ...  بیشتر
قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)
قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)

محمدعلی رنجبر؛ کشواد سیاهپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 53-82

چکیده
  قیام مسلحانه و عمومی عشایر سرخی، قشقایی، بویراحمد و ممسنی در سال‌های نخستین دهۀ 1340 شمسی با سرکوب نیروهای دولتی مواجه گشت. از جمله واکنش‌های عشایر به اقدامات سرکوبگرانه حکومتی، مبارزۀ فرهنگی و انعکاس ...  بیشتر
نقش سیاسی ـ نظامی کردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسلامی
نقش سیاسی ـ نظامی کردان فارس و خوزستان در دورۀ فتوح اسلامی

کشواد سیاه‌پور

دوره 3، شماره 3 ، شهریور 1389، ، صفحه 97-116

چکیده
  کردان فارس و خوزستان، از مهمترین گروه‌های ساکن در جنوب غربی ایران در سده‌های نخستین اسلامی بودند. این گروه که به زندگی عشایری مشغول بودند، در دوران فتوح اسلامی در برابر مسلمانان مقاومت کردند و حتی برای ...  بیشتر