حزین لاهیجی در هند
حزین لاهیجی در هند

عباس هاشم‌زادة محمدیه

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 121-146

چکیده
  دربارة محمدعلی حزین لاهیجی و آثارش پژوهش‌هایی صورت گرفته است. اما، هنوز جای تحقیق دربارۀ زوایای ناشناختۀ حیات وی وجود دارد. در مقالة حاضر به مسایلی چون چگونگی اوضاع زمانة او، وضع اجتماعی و اقتصادیش، ...  بیشتر