جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی
جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی

محمد حاجی تقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 39-55

چکیده
  در تحلیل و بررسی فرایند شکل‌گیری پدیده‌های تاریخی، جغرافیای تاریخی از حوزه‌هایی است که تأمل در آن ضروری می‌نماید. هدف این مقاله با اتکاء بر روش تاریخی، بررسی نقش جغرافیای تاریخی در شکوفایی و بالندگی ...  بیشتر