واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر
واکاوی علل پیشرفت ژاپن به مثابه الگوی ترقی و تجدد از منظر روزنامه اختر

میکائیل وحیدی راد

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95935

چکیده
  جنگهای ایران و روســیه و آگاهی ایرانیان از مســئله ترقی موجب شد نخبگان ایرانی با نگارش رساله و پس از آن روزنامه درصدد برآیندبرای برونرفت از عقبماندگی راهکارهایی ارائه کنند. در این میان روزنامه اختر، ...  بیشتر