پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی‌سازی در ایران
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی‌سازی در ایران

سید حسن شجاعی دیوکلائی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 71-92

چکیده
  جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی اروپایی در سال 1939 میلادی آغاز شد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی متعددی در ایران داشت. در نتیجۀ چنین وضعیتی بود که پروژه صنعتی‌سازی در ایران عصر رضا‌شاه نیز به ...  بیشتر