راهبرد نظامی سلطه اعراب بر فرارود در ‌‌ایران شرقی (96 ـ 86 قمری)
راهبرد نظامی سلطه اعراب بر فرارود در ‌‌ایران شرقی (96 ـ 86 قمری)

حسن شجاعی مهر

دوره 3، شماره 3 ، شهریور 1389، ، صفحه 71-96

چکیده
  از سال 31 قمری که نخستین مهاجمان عرب وارد خراسان شدند تا سال 86 قمری که قتیبه بن‌ مسلم باهلی از طرف حجاج بن یوسف ثقفی عامل خراسان گردید، هر چند اعراب بر تمامی خراسان تسلط یافته بودند، ولی در فراسوی جیحون ...  بیشتر