ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی
ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی

اسماعیل حسن‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  حکومت‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو در طی حاکمیت خویش دچار بحران‌های سیاسی و نظامی عدیده‌ای شده بودند که از میان عوامل تأثیرگذار، ساختار قبیله‌ای اتحادیه از اهمیت زیادی برخودار است. این مقاله با بهره‌گیری ...  بیشتر