نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)
نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)

اسفندیار رحمتی کیا؛ کلثوم غضنفری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 85-109

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.85

چکیده
  پژوهش در رابطه با نقش زنان در عرصه‌های گوناگون تاریخ ایلام از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، با این حال، در تحقیقات انجام‌شده بیشتر به نقش مذهبی آنان توجه شده و نقش سیاسی کمتر مد ...  بیشتر