جنبش دهقانان ماکو در انقلاب مشروطه: علل و پیامدها
جنبش دهقانان ماکو در انقلاب مشروطه: علل و پیامدها

جعفر آقازاده

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 201-221

https://doi.org/10.52547/irhj.15.2.201

چکیده
  با پیروزی انقلاب مشروطه و تأسیس انجمن­های ایالتی و ولایتی، مشروطه‌خواهان تبلیغات وسیعی با محوریت مبارزه با استبداد و پایان دادن به مناسبات ارباب ـ رعیتی در میان دهقانان ماکو انجام دادند. این اقدامات ...  بیشتر