علمی - پژوهشی
موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دورۀ سلطنت سلسلۀ قاجاریه
موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دورۀ سلطنت سلسلۀ قاجاریه

محمد محمودهاشمی؛ قباد منصوربخت

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 1-26

چکیده
  چکیدهتأسیس سلسلۀ قاجاریه پس از قریب یک قرن جنگ،خونریزی و ویرانی ناشی از انقراض صفویه و ظهور و انقراض افشایه و زندیه، نخبگان ایرانی را به ظهور سلطنتی قوی و پایدار امیدوار کرد. از این رو آنان با بازنویسی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی انتقادی ماده‌تاریخ‌های منظومة تاریخی مازندران
بررسی انتقادی ماده‌تاریخ‌های منظومة تاریخی مازندران

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمدرضا نصیری

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 27-46

چکیده
  چکیده: هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسه‌ایِ ماده‌تاریخ‌های تاریخ مازندران در نسخة منتشرنشدة «منظومة فتوحات شاه اسماعیل» است. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی‌سیاسی ایران، به ویژه مازندران ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان
شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان

هوشنگ خسروبیگی؛ تکتم یارمحمدی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 47-68

چکیده
  با هجوم مغولان به ایران، جایگاه و موقعیت دیوان عرض به طور کامل دگرگون شد و تشکیلات اداری و مالی نظامی مغولان جایگزین این دیوان شد.مساله اصلی پژوهش متکی بر این است که مغول ها و ایلخانان حکمران چه سازو کارهایی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
منغول و مغول ؛ بررسی تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان
منغول و مغول ؛ بررسی تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان

رسول خیراندیش

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 69-78

چکیده
  در کتاب تاریخ سیستان برای نامیدن مهاجمان تورانی به سیستان دو نام »منغول« و »مغول« به کار رفته است. مرحوم ملک الشعرای بهار، مصحح کتاب، در حاشیه آوردهاند که واژۀ «منغول» را منابع اروپایی نقل میکنند، اما ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
نقش حکومتها در ایجاد شبکه های آبرسانی کشاورزی در گستره شرقی خلافت تا حمله مغول
نقش حکومتها در ایجاد شبکه های آبرسانی کشاورزی در گستره شرقی خلافت تا حمله مغول

محسن سراج؛ شهرام یوسفی فر

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 79-110

چکیده
  دو نظر عمده درباره نقش حکومتهای ایران بر ایجاد نظام های آبرسانی برای کشتزارها و کنترل منابع آبیاری وجود دارد که در تعاقب خود نظریات دیگری را درباره مناسبات تولید کشاورزی و ساختار سیاسی ایران در بین اندیشمندان ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش
بررسی اندیشه اقتصادی علی محمدخان کاشانی با استناد به دو روزنامه ثریا و پرورش

علی بیگدلی؛ رقیه سلطانی جلفان

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 111-136

چکیده
  توسعه اقتصادی ذهن بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ایران (اواخر دوره قاجار) را به خود مشغول داشته بود از جمله این نویسندگان علیمحمد خان کاشانی است که دو روزنامه ثریا و پرورش را برای پیشبرد اهدافش در مصر ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مجلس شورای ملی و مسئله انتقال علوم و فنون جدید به ایران (عصر پهلوی اول)
مجلس شورای ملی و مسئله انتقال علوم و فنون جدید به ایران (عصر پهلوی اول)

مهناز نگهی؛ محمدعلی اکبری

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، صفحه 137-164

چکیده
  از مهمترین اقدانات حکومت پهلوی اول میتوان به تلالش برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور اشاره کرد. بدین لحاظ حکومت پهلوی اول درصدد برآمد با ایجاد شرایط لازم زمینه را برای ورود دانش های جدید و فناوریه ای ...  بیشتر