علمی - پژوهشی
آوردگاهِ سلطان محمد خوارزمشاه و لشکر مغول
آوردگاهِ سلطان محمد خوارزمشاه و لشکر مغول

محسن رحمتی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 1-24

چکیده
  صرف نظر از آنکه چه عوامل و عللی به ایلغار مغول در قلمرو خوارزمشاهی منتهی شد، واکنش خوارزمشاه در قبال این حمله و نحوه مواجهه‌یِ او با لشکر مغول در خور تأمل و بررسی است. منابع تاریخی نشان می‌دهند که سلطان ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه (با تأکید بر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر)
تحلیل نوسازی نظام آموزشی ایران در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه (با تأکید بر کنفرانس انقلاب آموزشی رامسر)

رضا بیگدلو؛ شهاب شهیدانی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 25-45

چکیده
  به منظور دست‌یابی به علوم نوین و تربیت نیروی انسانی ماهر، نوسازی نظام آموزشی ایران، از دغدغه‌های دولت‌مردان ایرانی در دوره قاجار و پهلوی بود. با وجود نوسازی‌هایی که در دوران قاجار و پهلوی اول صورت ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تکوین و دگرگونی شبه نظامیگری دولتی در ایران (1332ـ1320): مطالعۀ موردی «حزب جنگل»
تکوین و دگرگونی شبه نظامیگری دولتی در ایران (1332ـ1320): مطالعۀ موردی «حزب جنگل»

میلاد حیدری؛ کریم سلیمانی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 46-75

چکیده
  شکل‌گیری و فعالیت شبه‌نظامیان دولتی به‌علت زیرپا گذاردن رویه‌های قانونی و یکی از عوامل ایجاد انسداد برای روند دموکراتیزاسیون، همواره یک موضوع مهم برای درک پیچیدگی رابطۀ دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)
لباس متحدالشکل: بازنمایی قدرت و مدرنیته (دوران پهلوی اول)

منظر محمدی؛ سید سعید سید احمدی زاویه

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 76-103

چکیده
  هدف: دولت پهلوی اول، به موازات تأسیس نهادهای نظامی، اداری، و آموزشی مدرن، نظام پوشاک متحدالشکل (یونیفُرم) را در ابعاد گسترده برای مردان و تا حدودی زنان، در ایران اعمال کرد. این نظام پوشاک بازنمودِ سلطه‌ی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن در جنگ جهانی ‌اول (1918-1914م/ 1337-1332ق)
مداخلات خارجی در اصفهان و پیامدهای اجتماعی آن در جنگ جهانی ‌اول (1918-1914م/ 1337-1332ق)

سیدرسول ابطحی؛ علی اکبر جعفری؛ مرتضی نورائی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 104-129

چکیده
  حضور و رقابت دولت‌های خارجی در ایران که از پیش از جنگ جهانی اول شروع شده بود، با آغاز جنگ و سپس اشغال ایران شدت یافت. در این میان، اصفهان که در مرکز جغرافیایی ایران و بر سر راه‌های تجاری قرار داشت، هم میدان ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
نقش حزب دموکرات در تشدید مخالفت عمده‌مالکان برابر مرحله اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران
نقش حزب دموکرات در تشدید مخالفت عمده‌مالکان برابر مرحله اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

شهین رعنایی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 130-153

چکیده
  قوانین مرحله اول اصلاحات ارضی مقدار مالکیت عمده­مالکان را به یک روستای شش دانگ محدود می­­کرد، اگرچه مفاد این قوانین در سراسر کشور دارای اهداف واحدی بود، اما مالکان مشمول با واکنشهای متفاوتی با آن روبرو ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکشِ مطلقه گرایی و مشروطه خواهی
واکاوی تاریخی نظریه ی تعدیل قدرت در کشاکشِ مطلقه گرایی و مشروطه خواهی

سید حامد اکبری یاسوج؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

دوره 10، شماره 3 ، بهمن 1396، صفحه 154-170

چکیده
   هدف :  دهه ها پیش از نهضت مشروطه­، مدرن سازی حیات سیاسی ایران به دغدغه­ی جدی محافل فکری و حلقه های روشنفکری تبدیل گردید. پیشگامان این عرصه ، در ابتدای امر بیشتر به توصیف حیات سیاسی غربیان و تجویز آن در ...  بیشتر